top of page

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de diensten die Werkplaats Financiën aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Werkplaats Financiën. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 maart 2019.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • financiële administratie;

 • (hulp bij) budgettering en wettelijke regelingen;

 • informeren over rechten;

 • uitleg over, en hulp bij het opstellen van een ambtelijke brief;

 • hulp bij het invullen van formulieren;

 • omgaan met betalingsachterstand, incassobureaus of deurwaarders.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door de dienst sociale zaken gemeente Sittard-Geleen-Born, woningcorporatie ZoWonen Sittard en de belastingdienst of een andere instantie worden verstrekt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:

 • naam;

 • adres;

 • BSN indien noodzakelijk;

 • telefoonnummer;

 • geboortejaar;

 • gezinssituatie;

 • woonplaats;

 • kopie bezwaarschrift of andere relevante brieven voor zover nodig voor uw zaak;

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Indien wij persoonlijke gegevens opvragen bij instanties vragen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons.  

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Zodra uw zaak is afgerond, verwijderen wij alle gegevens. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de gevraagde dienst(en).

Ten behoeve van ons voortgangsverslag leggen wij de volgende gegevens digitaal vast:

 • voornaam;

 • geboortejaar

 • gezinssituatie;

 • woonplaats;

 • naam verwijzer;
   

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens kunnen gedeeld worden met bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale dienst, UWV, voedselbank, woningbouwvereniging of andere betrokken instanties.

De gegevens in het voortgangsverslag zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven. De in deze privacyverklaring genoemde gegevens kunnen gedeeld worden met bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale dienst, UWV, voedselbank, woningbouwvereniging of andere betrokken instanties. De gegevens in het voortgangsverslag zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

Klachtrecht 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven. De in deze privacyverklaring genoemde gegevens kunnen gedeeld worden met bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale dienst, UWV, voedselbank, woningbouwvereniging of andere betrokken instanties.

De gegevens in het voortgangsverslag zijn alleen voor intern gebruik en worden niet gedeeld.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Beveiliging

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:

 • Onze website en het beschikbare contactformulier zijn digitaal beveiligd

 • Wij werken alleen met beveiligde computers van de Werkplaats

 • Onze vrijwilligers beschikken over een VOG en zijn door hun contract aan geheimhouding gebonden
   

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

Werkplaats Financiën, Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard

06-13443371

bottom of page